Anders sturen we de politie op u af

Anders sturen we de politie op u af

Regels voor adverteren tussen Motoren te Koop

Algemene regels

 1. U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.
 2. Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele advertenties kunnen worden verwijderd.
 3. Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 5. Uw advertentie blijft tenminste 60 dagen op MotorKlassiek.nl staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 2. Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 3. Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 4. Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn voor ze aan te bieden op MotorKlassiek.nl. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
 5. U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object verwant is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 1. De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 2. Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 3. Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is het bijvoorbeeld de titel “Harley WLA voor een Zündapp prijsje” niet toegestaan op MotorKlassiek.nl omdat deze een vergelijking maakt tussen het object dat u aanbiedt, een Harley WLA en een Zündapp.
 4. Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie

 1. Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of geen verband houden met klassieke of speciale motorfietsen zijn niet toegestaan. 
 2. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, naam daarvoor contact op met info@motorklassiek.nl.
 3. Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 4. Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
 5. die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 6. waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 1. Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 2. Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.Disclaimer

Motor Klassiek wordt uitgegeven door The Fruitcompany Media. De website wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie. Die zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft geen garanties daarvoor. De informatie (tekst en beeld) op deze website mag op geen enkele manier worden gepubliceerd of heruitgegeven, in welke vorm dan ook. Zie ook bij auteursrecht. Tenzij in overleg met de uitgever (info@motorklassiek.nl)

Aansprakelijkheid
Motor Klassiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit het bezoek aan (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) MotorKlassiek.nl of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Hyperlinks, verwijzend buiten het domein MotorKlassiek.nl, brengen bezoekers naar sites van derden. Motor Klassiek is vanzelfsprekend niet aansprakelijk voor de daar aangeboden informatie.

Gegevens, suggesties en ideeën, toegestuurd of meegedeeld aan de redactie van Motor Klassiek, mogen – behoudens gemaakt voorbehoud – door haar op de website van Motor Klassiek vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd. 

Alle gegevens, teksten en beelden die aan Motor Klassiek ter publicatie worden toegezonden moeten juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wie van mening is dat Motor Klassiek auteursrechten schaadt, wordt vriendelijk verzocht daarvan de webmaster onverwijld per email (info@motorklassiek.nl) op de hoogte brengen. 

Auteursrecht
De rechten van redactioneel tekst- en beeldmateriaal, geselecteerd, bewerkt en/of geschreven in de context  ten behoeve van het  journalistiek-inhoudelijke deel van Motor Klassiek berusten in alle gevallen, óók waar dat niet expliciet is aangegeven, bij de redactie, die voor Motor Klassiek wordt gevoerd door of namens The Fruitcompany Media. De bepalingen van de Auteurswet zijn daarop volledig van toepassing.

Bij onrechtmatige publicatie, op welke wijze dan ook, buiten het domein van MotorKlassiek.nl moet rekening worden gehouden met copyrightclaims. Zonder bovenstaande voorwaarden of verkregen toestemming van de redactie is het niet toegestaan deze site of delen van de inhoud daarvan, tekst, beeld of foto’s, in herschreven, bewerkte of originele vorm, beschikbaar te stellen op een website of netwerk, openbaar of besloten. Ook geheel, danwel gedeeltelijk, framen van pagina’s met een redactionele inhoud is in strijd met het geldend auteursrecht en vergt voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. 

Het staat de redactie vrij zonder voorafgaand overleg informatie (tekst en beeld) voor zover die haar vrijblijvend, c.q. ongevraagd ter publicatie wordt toegestuurd niet op de website op te nemen, indien deze naar haar inzicht en oordeel  daartoe niet geschikt is. Correspondentie daarover is niet mogelijk.

Reacties
Reacties kunnen op de website worden gepubliceerd, onder voorwaarde dat  zij niet strijdig zijn met het algemeen belang van de vereniging en betrekking hebben op een eerder op de website verschenen publicatie danwel op onderwerpen of thema’s, die niet alleen binnen maar ook buiten de vereniging belangstelling genieten. Dit ter beoordeling van de redactie, die daartoe delegatie heeft verkregen van het bestuur.

Reacties moeten een lengte van twee schermen in de webopmaak niet overschrijden. Columns en rubrieken kunnen, daarvan afwijkend, sterk persoonlijk zijn van karakter. Voor de inhoud van reacties, columns en andere bijdragen zijn de auteurs zelf verantwoordelijk en is Motor Klassiek niet aansprakelijk.

De redactie van Motor Klassiek behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht en behoefte en zonder voorafgaand overleg te wijzigen.LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste verhalen 😎

We sturen je geen spam en houden je e-mailadres geheim!